algemene
voorwaarden

 1. Toepassingsgebied:
  1. Onderhavige algemene voorwaarden dienen te worden gelezen met onze privacy en cookie voorwaarden, alsook eventueel andere bijzondere voorwaarden vermeld op de voorzijde van het factuur, bestelbon, website, getekende offerte of overeenkomst. In geval er bijzondere voorwaarden zijn afgesproken, zullen deze primeren op de algemene verkoopsvoorwaarden ingeval van tegenstrijdigheid
 2. Offertes:
  1. Offertes worden louter ter informatie opgegeven, en gelden geenszins als aanbod. Offertes zijn vrijblijvend, zonder verbintenis. De geldigheidsduur ervan is beperkt tot de opgegeven datum.
  2. Een bestelling wordt slechts definitief na schriftelijke bevestiging van de bestelling door IZEN. Een begin van uitvoering geldt evenwel als bevestiging tenzij deze onder voorbehoud is geschied. Een eventuele weigering van een bestelling door IZEN, verleent de klant geen enkel recht tot enige schadevergoeding.
  3. Indien lopende de geldigheidstermijn van de offerte de aankoopprijs van de geoffreerde goederen zou wijzigen, is IZEN gerechtigd een aangepaste offerte te bezorgen, of te beslissen om de door de klant getekende offerte niet te bevestigen.
  4. Indien na bestelling zou blijken dat het specifieke product of type vermeld op de offerte niet meer beschikbaar is, zal IZEN een gelijkwaardig alternatief aanbieden. Dit kan geen aanleiding geven tot enige schadevergoeding.
 3. Uitvoering en termijnen:
  1. IZEN kan slechts overgaan tot inplanning van de uitvoering van de werken nadat alle dienstige stukken hiertoe ondertekend door de klant werden teruggezonden en het eventueel vooropgesteld voorschot werd aanbetaald.
  2. Bij opdrachten waarbij administratieve vergunningen te pas komen, draagt IZEN geen enkele verantwoordelijkheid. Eventuele schade en boetes hieromtrent opgelopen vallen geheel ten laste van de klant.
  3. Iedere opgegeven termijn, zelfs indien deze specifiek is vermeld, is een benadering en wordt verstrekt als vorm van inlichting. Overschrijding ervan kan hoe dan ook geen aanleiding geven tot vernietiging of ontbinding van het contract. De overschrijding geeft evenmin aanleiding tot enige schadevergoeding in hoofde van de klant.
  4. IZEN heeft het recht om de werken in onderaanneming te laten uitvoeren.
 4. Prijs:
  1. IZEN is gerechtigd, om na motivering, de prijs te verhogen indien tussen de periode van het aangaan van de overeenkomst en de uitvoering van de werken de prijzen van de materialen een stijging hebben ondergaan van minimaal 5% of een uitzonderlijke situatie zich heeft voorgedaan dewelke de uitvoering van de overeenkomst aan de initiële voorwaarden aanzienlijk verzwaart en die niet voorzienbaar was bij het aangaan van de overeenkomst. De prijsstijging zal schriftelijk en op gemotiveerde wijze aan de klant kenbaar worden gemaakt. De klant, indien een particuliere consument, heeft vervolgens het recht om de overeenkomst binnen een termijn van vijftien (15) dagen schriftelijk op te zeggen zonder dat dit hem recht geeft op enige schadevergoeding.
 5. Betaling:
  1. Alle facturen zijn betaalbaar te Lille, op datum factuur. Elke schuld die op de vervaldag van de betreffende factuur onbetaald blijft, zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling of welke andere formaliteit ook, een interest van 10 % per jaar opbrengen, te rekenen vanaf de vervaldag tot de dag van volledige betaling, alsook een forfaitaire schadevergoeding van 10 % met een minimum van 100,00 Euro, op het verschuldigde bedrag in hoofdsom. Facturen moeten ingeval van betwisting geprotesteerd worden binnen de tien (10) dagen na ontvangst.
  2. Ingeval dat de klant, een particuliere consument is, zal worden gehandeld overeenkomstig de bepalingen van Boek XIX WER ‘schulden van de consument’. De forfaitaire vergoeding zal worden begroot volgens artikel XIX. 4, lid 1, 2° WER.
  3. Niet betaling geeft IZEN het recht de werken/diensten onbepaald uit te stellen zonder enig recht op schadevergoeding in hoofde van de klant. De klant, indien een particuliere consument, heeft deze dezelfde rechten indien IZEN de op haar rustende verplichtingen niet
 6. Meerwerken:
  1. Werken die niet of anders in de offerte zijn opgenomen, maar wel zijn uitgevoerd omdat ze hetzij werden gevraagd door de klant, hetzij noodzakelijk zijn om een goede werking, volgens de regels van de kunst, van het vooropgestelde project te bekomen maar door IZEN bij opmaak van de offerte redelijkerwijze niet voorzienbaar waren, zijn meerwerken welke door de klant integraal dienen vergoed te worden.
 7. Beëindiging:
  1. De klant, indien een particuliere consument, is steeds gerechtigd de overeenkomst eenzijdig te beëindigen. In dat geval zal IZEN gerechtigd zijn op vergoeding voor de reeds uitgevoerde werken, de reeds gemaakte kosten, de prijs van de reeds bestelde goederen en materialen, evenals een schadevergoeding voor de gederfde winsten welke forfaitair op 20% van de totale aannemingssom (excl. BTW) wordt begroot.
  2. Bij verbreking van de overeenkomst, door toedoen van IZEN, is de klant, voor zover deze een particuliere consument is, gerechtigd op een zelfde vergoeding zoals uiteengezet in artikel 7.1.
 8. Klachten
  1. Klachten in verband met de uitgevoerde werkzaamheden, dienen binnen vijftien (15) kalenderdagen na uitvoering schriftelijk aan IZEN kenbaar gemaakt worden. Klachten die na deze termijn gemeld worden, worden niet aanvaard
  2. De voorbehoudloze ingebruikname van de uitgevoerde werken en installaties geldt als stilzwijgende oplevering. Alleszins zal de installatie stilzwijgend opgeleverd zijn indien de klant binnen vijftien (15) kalenderdagen na melding van het einde van de werken door IZEN, geen schriftelijke opmerkingen heeft gemaakt. Dit impliceert eveneens een aanvaarding van de eventuele zichtbare gebreken.
 9. Aansprakelijkheid:
  1. IZEN draagt geen enkele aansprakelijkheid op basis van de leer van burenhinder, ook niet bij wijze van overdracht daarvan.
  2. IZEN kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, direct of indirect, die ontstaat als gevolg van het gebruik van informatie die door de klant aan IZEN werd verstrekt. De klant is verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de informatie die aan IZEN wordt verstrekt.
  3. De aansprakelijkheid van IZEN naar de klant is steeds beperkt tot de rechtstreekse en directe schade en wordt, waar mogelijk, in natura hersteld door de vervanging van de beschadigde goederen. Elke eventuele schadevergoeding is steeds gelimiteerd tot maximaal het bedrag van de betreffende offerte dan wel beperkt tot de som waartoe de verzekering bereid is tussen te komen. Indirecte of onrechtstreekse schade komt, behoudens opzettelijke fout of bedrog door IZEN, niet voor vergoeding in aanmerking.
  4. IZEN draagt alleszins geen verantwoordelijkheid voor de schade die inherent is aan de uitvoering van de werken. Zo neemt de klant er kennis van dat indien doorboringen door o.a. tegels, muren (binnen en buiten) en bezetsel nodig zijn, deze mogelijks kunnen scheuren. IZEN kan niet verantwoordelijk worden geacht voor het doorboren van onzichtbare leidingen (water, gas, elektriciteit, …), het is de verantwoordelijkheid van de klant om voorafgaande aan de uitvoering van de werken aan te geven waar deze zich bevinden.
  5. De aan de klant meegedeelde te verwachten jaarlijkse opbrengst is zuiver informatief en bindt IZEN geenszins. IZEN kan niet aansprakelijk worden gehouden voor enige schade of verlies van inkomsten die de koper zou leiden ten gevolge van afwijkende resultaten op deze vooropgestelde te verwachten jaarlijkse opbrengst.
  6. IZEN kan niet aansprakelijk worden gehouden voor enige verlies van inkomsten en of opbrengsten.
  7. IZEN kan niet aansprakelijk worden gehouden voor verlies van premies/subsidies en andere voordelen die de klant zou leiden ten gevolge van (i) een wijziging of de afschaffing van subsidiemaatregelen, gerelateerde belastingvoordelen of andere fiscale gunstmaatregelen; (ii) het handelen of beslissing van de netbeheerder; of (iii) enige andere overheidsmaatregel. Alle informatie en documenten die IZEN aan de klant hieromtrent dan wel in het kader van de uitvoering van de opdracht meedeelt, is louter ter informatieve titel en bindt IZEN op generlei wijze. Uitsluitend de klant is verantwoordelijk om zich correct te informeren betreffende de gunstmaatregelen. De aanvraag van eventuele premies is dan ook de verantwoordelijkheid van de klant. IZEN kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor het mislopen van eventuele premies.
 10. Eigendomsvoorbehoud en risico:
  1. Alle goederen, materialen en benodigdheden, alsmede de uitgevoerde werken blijven eigendom van IZEN tot aan de volledige en inte­grale betaling van de facturen. Na aangetekend aangemaand te zijn geweest tot betaling binnen een redelijke termijn behoudt IZEN zich het recht voor om de goederen, materialen en benodigdheden indien nodig af te breken en te recupereren.
  2. Het risico van de goederen, materialen en benodigdheden gaat over op de klant zodra ze door IZEN zijn geleverd en verwerkt.
 11. Wettelijke garantie t.a.v. de consument
  1. IZEN is overeenkomstig artikel 1641 tot 1649 octies Burgerlijk Wetboek jegens de klant, voor zover deze een particuliere consument betreft, aansprakelijk voor elke gebrek aan overeenstemming dat bestaat bij de levering en dat zich manifesteert binnen een termijn van twee (2) jaar te rekenen vanaf voornoemde levering.
  2. De klant, zoals bedoeld in artikel 1, moet IZEN op de hoogte brengen van het gebrek aan overeenstemming binnen de twee (2) maanden vanaf de dag waarop deze het gebrek heeft vastgesteld.
  3. De rechtsvordering van de klant, zoals bedoeld in artikel 11.1, verjaart na verloop van één (1) jaar vanaf de dag waarop hij het gebrek aan overeenstemming heeft vastgesteld, zonder dat deze termijn vóór het einde van de termijn van twee (2) jaar, bedoeld in artikel 11.1, mag verstrijken.
  4. Bij tijdige melding van het gebrek aan overeenstemming, onder de voorwaarden zoals bepaald in artikel 11, zal IZEN voor een kosteloze herstelling of vervanging zorgen. Indien een herstelling of vervanging onmogelijk zou zijn, zal in een passende prijsvermindering worden voorzien.
  5. Elke beroep op garantie zoals omschreven in artikel 11 wordt uitgesloten indien het gebrek niet aanwezig is bij levering.
 12. Verplichtingen van de klant:
  1. De klant is verantwoordelijk voor het bekomen van de nodige vergunningen (bv. Bouwvergunning, parkeerverbod, inname openbaar domein, …). Indien de werken niet kunnen aangevat of verdergezet worden op de afgesproken datum door het niet beschikbaar zijn van de nodige vergunningen en voorbereidingen zal IZEN de schade die zij hierdoor lijdt (verplaatsing, aanrijtijd, herschikking planning, … ) aan de klant aanrekenen.
  2. De klant verplicht zich er toe voor te zorgen dat:
   • De werf voor aanvang van de werken vrij bereikbaar en toegankelijk is.
   • De werf voorzien is van water, elektriciteit (met voldoende vermogen 230/400 v) en voldoende verlichting;
   • De nodige werfvoorbereiding, zoals gecommuniceerd door IZEN, zijn getroffen;
   • De werf voorzien is van een parkeerplaats van minimaal 20 lopende meter en 3 meter breed (indien deze parkeerplaats zich op de openbare weg bevindt dient de klant in te staan voor alle nodige taksen en vergunningen);
   • De plaats waar de omvormers zullen worden geplaatst voorzien is van een voldoende sterk en stabiel wifi signaal of een datakabel tot aan de netwerkrouter;
   • De bestaande elektrische installatie van het pand in overeenstemming is met de geldende AREI-normering;
   • Er reserve dakleien (minimaal 3 keer het aantal te plaatsen panelen) of dakpannen vrij beschikbaar zijn
   • De werf vrij is van asbest;
   • De werken spanningsloos kunnen worden uitgevoerd door IZEN;
   • De geplaatste installatie word aangemeld bij de netbeheerder
  3. De klant wordt er op gewezen dat het plaatsen van zonnepanelen een bijkomende belasting van het dak met zich mee brengt. De klant garandeert dat de dakconstructie en de dakbedekking vrij zijn van gebreken die de deugdelijke plaatsing van een zonnepaneelinstallatie zouden verhinderen. De klant staat zelf in voor het inwinnen van informatie aangaande de stabiliteit, de draagkracht en de deugdelijkheid van de dakconstructie en de dakbedekking.
 1. Overmacht
  1. Elke partij is van haar verplichtingen ontheven voor zover en zoals de uitvoering ervan door overmacht onmogelijk is. De partij die zich beroept op een overmacht situatie moet de andere partij hiervan onmiddellijk, bij begin en het einde van deze situatie, schriftelijk in kennis stellen.
  2. Onder overmacht wordt onder andere verstaan: staking, brand, energiebeperking, overstroming, waterschade, pandemie, uitzonderlijke zware regen- of sneeuwval of stormen of elke andere natuurramp, staking of schorsing van de levering door de leverancier van IZEN… en meer in het algemeen alle omstandigheden los van de wil van de partijen die één van de partijen beletten haar verplichtingen na te komen. Als de omstandigheid van overmacht langer dan drie (3) maanden duurt, is elke partij gerechtigd het contract / de bestelling schriftelijk te verbreken zonder latere aansprakelijkheid op zich te nemen.
  3. IZEN is in geval van een overmacht situatie steeds gerechtigd om alle reeds naar behoren uitgevoerde werken en/of geleverde goederen te factureren aan de klant.
 2. Nietigheid
  1. De eventuele nietigheid van één van de clausules van deze algemene verkoopsvoorwaarden brengt de geldigheid van de overige niet in het gedrang.
  2. De artikelen van deze algemene verkoopsvoorwaarden worden bij, gedeeltelijk, nietigheid uitgelegd volgens de geest van de overeenkomst.
 3. Toepasselijk recht – bevoegde rechtbank
  1. Alle overeenkomsten afgesloten met IZEN zijn onderworpen aan het Belgisch recht.
  2. Alleen het vredegerecht tweede kanton te Turnhout, en/of de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, afdeling Turnhout zijn bevoegd om van geschillen en vordering tussen partijen kennis te nemen.